در تاریخ ۹۷/۵/۲۱ جلسه مصاحبه افراد آزمون برگزار شده در تاریخ ۹۷/۴/۱۴ برگزار گردید نفرات مشروح ذیل حائز بالاترین نمرات کسب شده می باشند و بعنوان نفرات برگزیده معرفی می گردند.

۱- پژمانم هاشمیان

۲-احسان کرمی

۳-نیما کدیوریان

تحویل قطعی و دایم پروژه بدره-دره شهر

  بعد از حدود هشت سال این پروژه مهم توسط پرسنل مجرب و پر تلاش این شرکت تحقق یافته و تحویل دائم گردید.

اطلاعیه

شرکت پیمانغرب در راستای توسعه و پیشرفت، همگام با سیستمهای روز دنیا در عرصه های مختلف قصد دارد به بهترین پیشنهادها و راهکارهها در جهت بهبود و راندمان کاری شرکت هر ماه هدیه ای ارزنده تقدیم پیشنهاد دهنده نماید. لذا پرسنل محترم شرکت می توانند راهکارها و نظرات خود را در پاکت در بسته با نام و شماره پرسنلی خود به دفتر مدیریت عامل سرکار خانم امیریان تحویل نماید تا جهت بررسی پیشنهاد و قابل اجرا بودن آن مشورت و تصمیم نهایی اخذ گردد.

                                                                                                                                                          روابط عمومی شرکت پیمانغرب